A Discourse Analysis of First CorinthiansRalph Bruce Terry
Previous SectionNext SectionHome | Chapters: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

APPENDIX B

GREEK CONSTITUENT STRUCTURE DISPLAYS FOR I CORINTHIANS

TABLE 11G

CONSTITUENT DISPLAY OF I CORINTHIANS 1:10-17
MIXED TEXTTYPES


POINT 1:(H) Motivation ¶
   THESIS:(H) Reason ¶
     THESIS: 10 Parakalw de umaV, adelfoi, dia tou
              onomatoV tou kuriou hmwn Ihsou Cristou, ina to auto leghte
              panteV, kia mh h en umin scismata, hte de kathrtismenoi
              en tw autw noi kai en th auth gnwmh.
     REASON:(E) Amplification ¶
        THESIS: 11 edhlwqh gar moi peri umwn, adelfoi
                 mou, upo twn ClohV oti epideV en umin eisin.
        AMPLIFICATION: 12 legw de touto, oti ekastoV
                    umwn legei, 'Egw men eimi Paulou,' 'Eyw de
                    Apollw,' 'Egw de Khfa,' 'Egw de Cristou.'
   MOTIVATION:(P) Comment ¶
     THESIS:(P) Coordinate ¶
        THESIS1: 13 memeristai o CristoV
        THESIS2:  mh PauloV estaurwqh uper umwn,
        THESISn:  h eiV to onoma Paulou ebaptisqhte;
      COMMENT:(P) Reason ¶
        THESIS:(P) Clarification ¶
          THESIS: 14 eucaristw [tw qew] oti oudena
                   umwn ebaptisa ei mh Krispon kai Gaion, 15 ina
                   mh tiV eiph oti eiV to emon onoma ebaptisqhte.
          CLARIFICATION:(N) Antithetical ¶
             THESIS: 16 ebaptisa de kai ton
                      Stefana oikon.
             ANTITHESIS: loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa.
        REASON: 17 ou gar apesteilen me CristoV
                 baptizein alla euaggelizesqai, ouk en sofia logou,
                 ina mh kenwqh o stauroV tou Cristou.

Key: E=Expository; H=Hortatory; N=Narrative; P=Persuasive

TABLE 12G

CONSTITUENT DISPLAY OF I CORINTHIANS 2:6-16

PERSUASIVE TEXTTYPE


POINT X:(P) Amplification ¶
   THESIS: 6 Sofian de laloumen en toiV teleioiV sofian de
           ou tou aiwoV toutou oude twn arcontwn tou aiwnoV toutou twn
           katargoumenwn.
   AMPLIFICATION:(P) Amplification ¶
     THESIS:(P) Reason ¶
        THESIS: 7 alla laloumen qeou sofian en musthriw,
             thn apokekrummenhn, hn prowrisen o qeoV pro twn
             aiwnwn eiV doxan hmwn, 8 hn oudeiV twn apcontwn
             tou aiwnoV toutou egnwken.
        REASON:(P) Evidence ¶
          THESIS: ei gar egnwsan, ouk an ton kurion thV doxhV estaurwsan.
          EVIDENCE: 9 alla kaqwV gegraptai,
                'A sfqalmoV ouk eiden kai ouV ouk hkousen
                kai epi kardian anqrwpou ouk anebh,
                a htoimasen o qeoV toiV agapwsin auton.'
     AMPLIFICATION:(P) Amplification ¶
        THESIS:(P) Clarification ¶
          THESIS: 10 hmin de apekaluyen o qeoV dia tou pneumatoV.
          CLARIFICATION:(P) Amplification ¶
             THESIS: to gar pneuma panta erauna,
                   kai ta baqh tou qeou.
             AMPLIFICATION:Rhetor. (P) Evidence ¶
               EVIDENCE: 11 tiV gar oiden anqrwpwn ta tou
                      anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou
                      to en autw;
               THESIS: outwV kai ta tou qeou oudeiV
                   egnwken ei mh to pneuma tou qeou.
        AMPLIFICATION:Chiastic (P) Antithetical ¶
          THESIS A1: 12 hmeiV de ou to pneuma tou
                 kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou, ina
                 eidwmen ta upo tou qeou carqenta hmin. 
                 13 a kai laloumen ouk en didaktoiV anqrwpinhV
                 sofiaV logoiV all' en didaktoiV pneumatoV,
                 pneumatikoiV pneumatika sugkpinonteV.
          ANTITHESIS B: 14 yucikoV de anqrwpoV ou decetai
                   ta tou pneumatoV tou qeou, mwpia gar autw
                   estin, kai ou dunatai gnwnai, oti pneumatikwV
                   anakpinetai.
          THESIS A2:(P) Evidence ¶
             THESIS: 15 o depneumatikoV anakpinei
                  [ta] panta, autoV de up' oudenoV anakrinetai.
             EVIDENCE:(P) Comment ¶
               THESIS: 16 tiV gar egnw noun kupiou,
                     oV sumbibasei auton;
               COMMENT: hmeiV de noun Cristou ecomen.

Key: E=Expository; H=Hortatory; N=Narrative; P=Persuasive Note: The punctuation of 2:7-8 follows the corrected third edition of the UBS Greek New Testament

TABLE 13G

CONSTITUENT DISPLAY OF I CORINTHIANS 3:10-15

PRIMARILY EXPOSITORY TEXTTYPE


POINT X:(P) Illustration ¶ THESIS: verse 5 ILLUSTRATION:(P) Coordinate ¶ THESIS1: verses 6-9 THESIS2: verses 10-15 analyzed below
THESIS2:(E) Amplification ¶ THESIS:(E) Comment ¶ THESIS: 10 Kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi wV sofoV arcitektwn qemelion eqhka, alloV de epoikodomei. COMMENT:(H) Reason ¶* THESIS: ekastoV de blepetw pwV epoikodomei. REASON: 11 qemelion gar allon oudein dunatai qeinai para ton keimenon, oV estin 'IhsouV CristoV. AMPLIFICATION:(E) Reason ¶ THESIS: 12 ei de tiV epokodomei epi ton qemelion cruson, argupon, liqouV timiouV, xula, xorton, kalamhn, 13 ekastou to ergon faneron genhsetai, h gar hmera dhlwsei. REASON:(E) Amplification ¶ THESIS: oti en puri apokaluptetai, kai ekastou to ergon opoion estin to pur [auto] dokimasei. AMPLIFICATION:(E) Antithetical ¶ THESIS: 14 ei tinoV to ergon menei o epoikodomhsen, misqon lhmyetai. ANTITHESIS: 15 ei tinoV to eryon katakahsetai, zhmiwqhsetai, autoV de swqhsetai, outwV de wV dia puroV.
Key: E=Expository; H=Hortatory; N=Narrative; P=Persuasive *This paragraph functions as a hortatory aside.

 

 

TABLE 14G

CONSTITUENT DISPLAY OF I CORINTHIANS 6:12-20

HORTATORY TEXTTYPE


POINT N:(H) Reason ¶ REASON:(H) Antithetical ¶ INTRODUCTION:(H) Coordinate ¶ THESIS1: 12 Panta moi exestin, all' ou panta sumferei. THESIS2: panta moi exestin, all' ouk egw exousiasqhsomai upo tinoV. ANTITHESIS:(H) Antithetical ¶ THESIS: 13 ta brwmata th koilia, kai h koilia toiV brwmasin. ANTITHESIS: o de qeoV kai tauthn kai tauta katarghsei. THESIS:(H) Comment ¶ THESIS: to de swma ou th porneia alla tw kupiw kai o kupioV tw swmati. COMMENT: 14 o de qeoV kai ton kupion hgeiren kai hmaV exegerei dia thV dunamewV autou. THESIS:(H) Motivation ¶ MOTIVATION:(H) Result ¶ THESIS: 15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh Cristou estin; RESULT:Rhetorical (H) Clarification ¶ THESIS: araV oun ta melh tou Cristou poihsw pornhV melh; CLARIFICATION:(H) Reason ¶ THESIS: mh genoito. REASON:(H) Antithetical ¶ THESIS:(H) Evidence ¶ THESIS: 16 [h] ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin; EVIDENCE: Esontai gar, fhsin, oi duo eiV sarka mian. ANTITHESIS: 17 o de kollwmenoV tw kuriw en pneuma estin. THESIS:(H) Motivation ¶ THESIS:(H) Reason ¶ THESIS: 18 feugete thn porneian. REASON: pan amarthma o ean poihsh anqrwpoV ektoV tou swmatoV estin, o de porneuwn eiV to idion swma amartanei. MOTIVATION:(H) Result ¶ THESIS:Rhetorical (H) Amplification ¶ AMPLIFICATION: 19 h ouk oidate oti to swma umwn naoV tou in umin agiou pneumatoV estin, ou ecete apo qeou, kai ouk este eautwn; THESIS: 20 hgorasqhte gar timhV. RESULT: doxasate dh ton qeon in tw swmati umwn.
Key: E=Expository; H=Hortatory; N=Narrative; P=Persuasive

 

 

TABLE 15G

CONSTITUENT DISPLAY OF I CORINTHIANS 10:23-11:1

HORTATORY TEXTTYPE


POINT N:(H) Generalization ¶ INTRODUCTION:(H) Coordinate ¶ THESIS1: 23 Panta exestin, all' ou panta sumferei. THESIS2: Panta exestin, all' ou panta oikodomei. GENERALIZATION:Chiastic (H) Coordinate ¶ THESIS A1: 24 mhdeiV to eautou zhteitw alla to tou eterou. THESIS:(H) Coordinate ¶ THESIS B1: 25 Pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin, 26 tou kuriou gar h gh kai to plhrwma authV. THESIS B2:(H) Antithetical ¶ THESIS: 27 ei tiV kalei umaV twn apistwn kai qelete poreuesqai, pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin. ANTITHESIS:(H) Reason ¶ THESIS: 28 ean de tiV umin eiph, Touto ieroquton estin, mh esqiete di' ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin29 suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou. REASON:(H) Coordinate ¶ THESIS1: inati gar h eleuqeria mou krinetai upo allaV suneidhsewV; THESIS2: 30 ei egw cariti metecw, ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw; THESIS A2:(H) Comment ¶ THESIS:(H) Amplification ¶ THESIS: 31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite, panta eiV doxan qeou poieite. AMPLIFICATION: 32 aproskopoi kai IoudaioiV ginesqe kai Ellhsin kai th ekklhsia tou qeou, 33 kaqwV kagw panta pasin areskw, mh zhtwn to emautou sumforon alla to twn tollwn, ina swqwsin. COMMENT: 11:1 mimhtai mou genesqe, kaqwV kagw Cristou.
Key: E=Expository; H=Hortatory; N=Narrative; P=Persuasive

Back to top | Next: Appendix C, Colon Structure in I Corinthians


Bruce Terry's Home Page
Bruce Terry Home Page
http://bible.ovu.edu/terry/dissertation/b-greek.htm
Last Updated February 3, 2004
Page developed by Ben Cheek and maintained by .

Copyright © 1993 Ralph Bruce Terry. All rights reserved.